ວຽງຈັນ

ສາງເຢັນ

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນສາງເຢັນ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ(VCS) ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານການໃຫ້ບໍລິການເພື່ອຈຳໜ່າຍອາຫານທີນຳເຂົ້າ ແລະ ມີສາງເຢັນ/ສາງແຫ້ງແຫ່ງທຳອິດໃນປະເທດລາວ, ພວກເຮົາຍັງຮັກສາສາຍສຳພັນໄລຍະຍາວກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ແລະ ມຸ້ງໝັ້ນໄປກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

ວຽງຈັນສາງເຢັນ

495 ຖ.ດອນນົກຂຸ້ມ, ບ້ານ ດອນນົກຂຸ້ມ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

Tel: 856-2148-6064
Fax. : 856-2148-6065