ຊີ້ນແກະ

ແກະນິວຊີແລນຈະຖືກລຽງໃຫ້ກິນຍ່າ ແລະ ແນວພັນພືດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີ້ນແກະມີຄວາມນຸ່ມ ແລະ ໄດ້ລົດຊາດທີ່ດີ ລູກແກະນິວຊີແລນເມື່ອເກີດມາແລ້ວຈະໄດ້ຮັບການດູແລເປັນຢ່າງດີຈາກຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ; ໂດຍບໍ່ໃຊ້ສານກະຕຸ້ນໃຫ້ແກະເຕີບໂຕໄວແຕ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ເຕີບໂຕແບບທຳມະຊາດເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນນະພາບປອດໄພຕໍ່ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ ສໍາລັບການນຳມາປຸງເປັນອາຫານ.

ຊີ້ນແກະຂອງພວກເຮົາມາຈາກໃສ:

  • ອົດສະຕາລີ    
  • ນິວຊີແລນ
 

ຊີ້ນແກະອົດສະຕາລີ    

ການຕັດ

ຊີ້ນສັນຂ້າງແກະຕິດກະດູກ
ກະດູກຂ້າງແກະເອົາມັນອອກ
ຊີ້ນຕິດດູກໜ້າແຄ່ງແກະ
ຊີ້ນຂາແກະມີຊີ້ນສັນທ້າຍ ບໍ່ມີກະດູກ
ຊີ້ນກ້ອນບ່າໄລ່ແກະ

 lamb chop
 lamb frenched rack cap off
 lamb foreshank

ຊີ້ນແກະນິວຊີແລນ

ການຕັດ

ຊີ້ນສັນຂ້າງແກະຕິດກະດູກ
ກະດູກຂ້າງແກະເອົາມັນອອກ
ຊີ້ນຕິດດູກໜ້າແຄ່ງແກະ
ຊີ້ນຂາແກະມີຊີ້ນສັນທ້າຍ ບໍ່ມີກະດູກ
ຊີ້ນກ້ອນບ່າໄລ່ແກະ

 lamb leg boneless chump on
 lamb shoulder
 

ທ່ານກຳລັງຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ບໍ່? ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.